Wat is jurisprudentie?

Jurisprudentie is het doen van richtinggevende uitspraken afkomstig van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Er worden met regelmaat juridische uitspraken gedaan die aanbestedingen betreffen. Deze jurisprudentie verzamelt TenderApp in haar database.

Aanbestedingsprocedures en bezwaar maken
De aanbestedende dienst moet alle inschrijvers in staat stellen om bezwaar aan te tekenen tegen de procedure of gunningsbeslissing van een tender. Dit betekent dat de aanbestedende dienst in de gunningsfase van een tender eerst een mededeling met de voorlopige gunningsbeslissing, in ieder geval elektronisch of per fax, verstuurt aan alle inschrijvers. Dan volgt een bezwaartermijn van 20 dagen waarin partijen het verloop van de procedure en gunning kunnen aanvechten door een kort geding te starten. Na 20 dagen gaat de aanbestedende dienst over tot (definitieve) gunning en kan hij de overeenkomst sluiten, als er geen bezwaren zijn ontvangen.