Blog

Aanbestedingsprocedures: de mogelijkheden voor je organisatie.

Goed kunnen inschatten welke tenders passen bij jouw organisatie, is cruciaal. Afhankelijk van het type en omvang van de opdracht zijn er verschillende aanbestedingsprocedures

In deze blog leggen we de belangrijkste aanbestedingsprocedures uit.

 

Openbaar aanbesteden

Bij een openbare procedure mogen alle gegadigden een inschrijving indienen. Openbaar aanbesteden is verplicht boven de drempelwaarde. De Europese drempelwaarden (2022-2023) per sector vind je hier. Openbare aanbestedingen vragen vaak veel tijd, administratie en juridische begeleiding. 

Onderhands aanbesteden

Daarom wordt bij kleinere opdrachten (onder de drempelwaarde) regelmatig gekozen voor het uitnodigen van slechts een beperkt aantal leveranciers of aannemers om een offerte in te dienen. Dit heet “onderhands aanbesteden” en kan sneller worden doorlopen dan de openbare aanbesteding.

Vooraankondiging

Het doen van een vooraankondiging dient verschillende doelen. Zo kun je de minimumtermijn voor het indienen van inschrijvingen verkorten (lees hier meer over de voorwaarden). Daarnaast dient een vooraankondiging om ondernemingen te informeren over toekomstige opdrachten en daarmee zich al voor te bereiden op de toekomstige publicatie.

De Marktconsultatie

Met een marktconsultatie wordt bedoeld dat de markt wordt geraadpleegd voordat de aanbestedingsprocedure scherper wordt geformuleerd. Een voorgenomen opdracht wordt getoetst bij verschillende partijen met belangstelling. De definitie die PIANOo hanteert is: “Een door een aanbestedende dienst georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen over een voorgenomen aanbesteding.”

DAS (Dynamisch Aankoopsysteem)

Een DAS is een overeenkomst waarbinnen de aanbestedende dienst telkens opnieuw een opdracht uitzet waar verschillende partijen op kunnen reageren. Binnen een DAS bekijkt de aanbestedende dienst bij elke opdracht opnieuw welke partij dit het beste voor hen kan uitvoeren.

Onderhandeling zonder bekendmaking

Met een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking kan de aanbestedende partij “uit de hand gunnen”. Dit betekent dat de opdracht rechtstreeks aan een voorkeurspartij wordt gegeven. Hiervoor zijn in de Aanbestedingswet 2012 specifieke bepalingen vastgesteld (zie artikels 2.32 t/m 2.37). 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Met deze aanbestedingsprocedure mogen alle ondernemers een verzoek doen tot deelneming. Uitsluitend de door de aanbestedende dienst geselecteerde ondernemers mogen een eerste inschrijving indienen, waarbij met behulp van onderhandelingen definitieve inschrijvingen tot stand komen.

Concurrentiegerichte dialoog

Dankzij de aanbestedingsprocedure “concurrentiegerichte dialoog” kunnen partijen verschillende oplossingen aandragen om aan de uitvraag van de aanbestedende dienst te voldoen. Hierna kan deze in dialoogvorm met de deelnemers alle oplossingen dieper uitwerken en kiezen welke oplossingen het best passen of wellicht gecombineerd kunnen worden. 

Andere aanbestedingsprocedures

Overige aanbestedingsprocedures die regelmatig voorkomen zijn:

  • Vrijwillige transparantie
  • Prijsvraag
  • Innovatiepartnerschap
  • Erkenningsregeling
  • Groslijst

Hoe bepaal je nu welke procedures in jouw markt gebruikt worden en interessant voor je organisatie kunnen zijn? Gelukkig zijn er verschillende tender platforms die je daarmee kunnen helpen.

Ontdek tender platforms