Blog

Aanbestedingen voor beginners: Selectiecriteria

Een gids met afkortingen en terminologie gebruikt in aanbestedingen

In aanbestedingen worden vaak afkortingen en termen gebruikt die voor beginners verwarrend kunnen zijn. De tenderexperts van TenderApp helpen je op weg door middel van een serie blogs waarin we een licht werpen op een aantal veel voorkomende afkortingen en termen, zo leggen we hun context, betekenis en inhoud uit. In de vorige blog hebben we het over (sub)gunningscriteria gehad, maar nu zoomen we in op selectiecriteria.

Selectiecriteria

Door middel van selectiecriteria kan de aanbestedende dienst bepalen welke ondernemingen in aanmerking komen voor de aanbesteding. Deze criteria dienen als een manier om de geschiktheid van potentiële inschrijvers te rangschikken. 

De selectiecriteria zijn specifiek gericht op de inschrijver. Volgens het beginsel van transparantie is het belangrijk dat inschrijven voorafgaand aan de aanbesteding op de hoogte zijn van de criteria waaraan ze zullen worden beoordeeld. Daarom moeten de selectiecriteria duidelijk worden vermeld in de aankondiging van de opdracht. 

Certificering

Aanbestedende partijen verzoeken om certificeringen als onderdeel van hun risicobeheer. Deze certificeringen zijn bedoeld om de aanbestedende partij een bepaalde mate van vertrouwen te geven in het feit dat de (potentiële) leverancier risico's in overweging heeft genomen met betrekking tot productontwikkeling/productie/levering van goederen/diensten. Er wordt verwacht dat de leverancier passende voorzorgs- en beheersmaatregelen heeft genomen, en dat de effectiviteit van deze maatregelen actief wordt gecontroleerd en indien nodig aangepast. Met andere woorden, de leverancier wordt gevraagd om aantoonbare methoden voor risicobeheer te hanteren, ook wel bekend als een managementsysteem. 

Referenties

Bij het beoordelen van inschrijvingen, kunnen aanbestedende diensten gebruik maken van verwijzingen naar eerdere prestaties. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat inschrijvers eerder ervaring hebben opgedaan met vergelijkbare projecten zoals degene waarvoor momenteel wordt aanbesteed. 

Referenties

Proportionaliteitsbeginsel

Het proportionaliteitsbeginsel wordt beschouwd als een essentieel principe binnen het domein van aanbestedingsrecht, volgens de Aanbestedingswet. Het houdt in dat de beslissingen en criteria die een aanbestedende instantie hanteert bij een aanbesteding, in evenredige mate moeten zijn afgestemd op de aard en omvang van de opdracht die wordt uitbesteed. 

Gids Proportionaliteit 

De Gids Proportionaliteit geeft invulling aan het proportionaliteitsbeginsel. Per 1 januari 2022 is Gids Proportionaliteit gewijzigd. Deze richtlijn is verplicht voor zowel Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen als meervoudig onderhandse procedures. 

Nu weet je waar je op moet letten bij het inschrijven op aanbestedingen, zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de selectiecriteria zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Het eerste blog in de serie gemist? Lees het blog over (sub)gunningscriteria hier.

Een interessante aanbesteding tegengekomen? In TenderApp wordt altijd de gunningscriteria overzichtelijk weergegeven. Start een gratis proeflicentie en neem vrijblijvend een kijkje!

START GRATIS PROEFLICENTIE